עדכון לקוחות: תיקוני חקיקה בדיני החברות - מתן הקלות
שירי שחם, גיל אורן, דניאל מרקוביץ ואסף מסיקה
18/04/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, מרץ 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
31/03/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - תיקון חוק מע"מ גביית מע"מ מחברות זרות המספקות שירותים דיגיטאליים
ערן למפרט ואופיר לוי
27/03/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, פברואר 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
25/02/2016
קרא עוד
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו 2016.
שירי שחם ומיכאל קרן
24/02/2016
קרא עוד
עדכון רמו"ט בעניין העברת מידע מישראל לארצות הברית
יוכבד נובוגרודר-שושן
28/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - תיקון להגדרת "משקיעים מסווגים" בחוק ניירות הערך הישראלי
שירי שחם ומיכאל קרן
28/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - נוסח מוצע לצו הפיקוח על יצוא סייבר
אלי גרינבאום
21/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: אמות מידה לבחירת מתכננים בהתקשרויות הדורשות ידע ומומחיות מול עיריות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים - בעקבות אסון ורסאי
דורון תמיר
13/01/2016
קרא עוד
עדכון בנושא תעשית הנפט והגז בישראל
סיימון וינטרוב
07/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב במס חברות בגין שווי אופציות שהוקצו לעובדים
אופיר לוי וערן למפרט
04/01/2016
קרא עוד
סקירת חקיקה במיסים - דצמבר 2015
אופיר לוי
29/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: הממונה על הביטוח ושוק ההון מחייבת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להתקשר בהסכמי ISDA עבור עסקאות בנגזרים
שירי שחם
29/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: חילופי מידע עם רשויות מס זרות
אופיר לוי וערן למפרט
23/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשע"ו 2015
ענר חפץ
23/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשע"ו-2015
מיכאל קרן
09/11/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: סיווג תמורה מותנית כהכנסת עבודה - פסק דין הלמן
ערן למפרט ואופיר לוי
27/10/2015
קרא עוד

פסק הדין בעניין חיים הלמן נ' פ"ש ת"א 4, שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט מגן אלטוביה) ושדן בסוגיה המעסיקה אותנו רבות ונוגעת לסיווג לצרכי מס של תמורה מותנית המשתלמת במסגרת עסקת מכירת מניות. לפסק הדין עשויות להיות השלכות מיידיות על הגישה של רשות המסים למיסוי תמורות מותנות כאמור.
 
באותו מקרה, דובר בשלושה יזמים שמכרו את מניותיהם בחברת אקס אי וי לחברת IBM בתמורה לסכום של 300 מיליון דולר, כאשר נקבע במסגרת ההסכמים שנחתמו בין הצדדים, כי 5% מסכום התמורה (דהיינו 15 מיליון דולר) ישולמו לבעלי המניות בפריסה של 3 שנים ובתנאי שימשיכו לעבוד בחברה הרוכשת (IBM) או בחברה קשורה לה. 
 
המייסדים טענו כי התמורה הנוספת התקבלה בגין מכירת מניותיהם וככזו עליה להיות מסווגת כרווח הון ולהיות ממוסה בשיעור מס רווח הון.
 
רשות המסים טענה כי המדובר בהכנסת עבודה שיש למסותה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ובשיעור מס שולי.
 
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת רשות המסים וקבע שיש לסווג את התמורה המותנית כהכנסת עבודה (או למצער כטובת הנאה שניתנה ממעביד) ומכל מקום חייבת היא לפיכך במס שולי לפי סעיף 2(2) לפקודה, וזאת משום שתשלום התמורה המותנית הותנה בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המייסדים לבין IBM. בית המשפט קובע כי אמנם עסקת מכירת המניות נועדה להעביר ל-IBM את החברה, ואולם נועדה גם להבטיח שהמייסדים, שנחשבו כ-Key Personnel ימשיכו לעבוד בחברה למשך 3 שנים תוך ניצול מומחיותם ונסיונם בתחום בו פעלה החברה. כן נקבע כי התמורה המותנית שולמה על מנת להותיר את מקבליה מעורבים בחברה על דרך ניצול כישוריהם והידע שצברו, וזאת במובדל מהתמורה ששולמה בגין היזמות בהקמת החברה ובזכויות בחברה מכוח הבעלות בה. כך, חלק מהמערערים שהפסיקו את עבודתם ב-IBM אכן לא קיבלו את מלוא התמורה הנוספת. 
 
מעניין גם לראות שבית המשפט לא השתכנע מנימוקים רלבנטיים נוספים של המייסדים – כך, בית המשפט קובע כי העובדה שהתמורה הכוללת (300 מיליון דולר) נקבעה ב-LOI כתמורה על המניות והעובדה כי בהסכם העבודה לא נזכרת התמורה הנוספת, ואף כי בגין עבודה זו שולמה להם משכורת נפרדת, אין בהן לשנות ממסקנתו, וזאת כי בסופו של דבר הצדדים הסכימו לתמורה ולתנאים שנקבעו בהסכמים הסופיים שנכרתו בינם. בדומה, גם העובדה כי המערערים היו זכאים לקבלת התמורה הנוספת אף במקרה של מוות או סיום העסקה של המייסדים ללא סיבה מוצדקת טרם חלוף מועד 3 השנים, לא שכנעה את בית המשפט כי התמורה הנוספת אינה הכנסת עבודה וזאת בשל הזיקה הישירה של התמורה להעסקת המייסדים על ידי IBM.
 
טרם ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. 
 
פסק דין זה למעשה גם עשוי להשליך על הסדרי vesting ו- reverse vesting – סוגיה רגישה, שלפחות עד עתה רשויות המס לא התייחסו אליה באופן רשמי ופומבי. לאור פסק הדין מוצע לשים דגש על ההוראות הרלבנטיות במסגרת הסכמי רכישת מניות ושימור כוח אדם מיומן בחברה הרוכשת כמו גם בקשר עם הסדרי vesting.

עדכון לקוחות: הצעות לתיקוני חקיקה בדיני החברות - מתן הקלות
דני מרקוביץ
27/10/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה, אוקטובר 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
26/10/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: אגרות חוב כ-"נכס קריירה" של חברה - ביהמ"ש הישראלי רוכש סמכות בינלאומית לדון בפירוקן של חברות חוץ שהנפיקו אג"ח בישראל.
שי מרגלית
14/10/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: מתי מסתיימת חובת הדיווח של חברת אג"ח, המבצעת פדיון מוקדם
דניאל מרקוביץ
13/10/2015
קרא עוד
עדכון לקחות: שינוי דרמטי בעניין לשכת המדען הראשי ותיקון משמעותי בחוק המו"פ
ברי לבנפלד, דניאל גרין ומרים פרידמן
11/10/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: "נמל המבטחים" להעברת מידע בין אירופה לארה"ב הוכרז כבלתי תקף
יוכבד נובוגרודר-שושן
11/10/2015
קרא עוד
עדכון לקחות בדיני בעבודה - לקראת חגי תשרי 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
17/09/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית 2015-2016 מיסוי מקרקעין
ערן למפרט, אופיר לוי ודנה הלר
16/09/2015
קרא עוד

לפני מספר ימים הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2015-2016 (או בשמה המלא - הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015 ו- 2016) התשע"ה- 2015). 
הצעת החוק כוללת שורה של תיקונים לפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף ועוד.

עדכון לקחות בדיני בעבודה - אוגוסט 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
31/08/2015
קרא עוד
סקירת חקיקה במיסים - אוגוסט 2015
אופיר לוי
26/08/2015
קרא עוד

סקירת החקיקה פורסמה בדו-ירחון "מיסים" של חודש אוגוסט 2015.

עדכון לקוחות: דיני עבודה, יוני 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
01/07/2015
קרא עוד
מצגת: IP Best Practices: Tips for mHealth Companies, Investors and Acquirers
יוכבד נובוגרודר-שושן
30/06/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק לתיקון מדרגות מס רכישה
דנה הלר
29/06/2015
קרא עוד