היבטי מיסוי ביחס לרכישה עצמית של מניות והפחתת הון
ערן למפרט ואופיר לוי
25/03/2018
קרא עוד
עדכונ לקוחות בדיני עבודה
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
25/03/2018
קרא עוד
היבטי מיסוי ביחס ל-ICO ומטבעות וירטואלים
ערן למפרט ואופיר לוי
25/03/2018
קרא עוד
עדכון
31/12/2017
קרא עוד

פיצוי של עשר משכורות בגין פיטורים שלא כדין

עובד אשר פוטר בגיל מבוגר ועל רקע מצבו הבריאותי זככה לפיצוי של 10 משכורות בגין פגמים בהליך השימוע והפיטורים.

בית הדין לעבודה בתל אביב[1] נדרש למקרה של עובד אשר הועסק במוסך הנתבעת משך כ-12 שנה, ותפקידו האחרון היה נציג קבלת לקוחות. סמוך לאחרמשהעובד סיפר למעסיקיו שהוא סובל מקוצר נשימה ועייפות במאמץ, ולכן הוא עתיד לעבוד ניתוח להחלפת מסתם, הוא זומן לשימוע לקראת פיטורים, בטענה לירידה בתפוקות בחודשים האחרונים. בית הדין קבע כי מצבו הבריאותי של התובע מגביל באופן מהותי את תפקודו בתחומי חייו, ולכן מהווה "מוגבלות" (גם אם זמנית) כמשמעה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 
סמיכות הזמנים בין ההזמנה לניתוח לבין ההזמנה לשימוע; סמיכות הזמנים בין ההזמנה לשימוע, מועד השימוע והפסקת העבודה בפועל וויתור על העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת; והעדר הוכחה של סיבת הפיטורים הנטענת- ירידה בתפוקות, הביאו לכך שבית הדין שוכנע כי יש קשר בין מצבו הבריאותי של העובד לבין פיטוריו. 
בנוסף, בהליך הפיטורים נפלו פגמים נוספים, כדוגמת סמיכות זמנים לא מוסברת בין ההזמנה לשימוע לבין השימוע שמנעה מהתובע אפשרות להתכונן כראוי לשימוע, העובדה כי סיבת הפיטורים אינה מפורטת וכי הפרוטוקול אינו משקף את שנאמר בשימוע, וקבלת החלטה על פיטורי התובע ללא שנערכה התייעצות בין כל עורכי השימוע וללא שנשקלה כל תחלופה תעסוקתית, הגם שהנתבעת היתה מודעת למוגבלותו של התובע ולגילו.

לאור כל אלה, קבע בית הדין כי פיטוריו של העובד היו שלא כדין ופסק לו פיצוי כספי השווה ל-10 משכורות חודשיות של העובד. בקביעת גובה הפיצוי התחשב בית הדין בויתקו של העובד, את גילו המבוגר, את חוסר תום הלב של החברה, ואת הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כן נלקחה בחשבון העבודה שמועד ומהירות הפיטורים נעשו גם כדי להתחמק מתשלום דמי מחלה שעתיד היה העובד לקבל בעקבות הניתוח שהיה צפוי לעבור. 

הפרדה בתלוש של שכר בסיס ושעות נוספות- משקפת את הסכמת הצדדים

כאשר סוכם עם העובדת על תמורה כוללת בגין כל שעות עבודתה, יש לכך תוקף רק אם נעשתה הפרדה בין שני הרכיבים הללו בתלוש השכר. כאשר אין מחלוקת שכך סוכם, אין המדובר בפיצול מלאכותי אלא שיקוף רצון הצדדים.

במקרה אשר נדון בבית הדין הארצי לעבודה[2], נדונה שאלת תשלום שכר כולל בגין עבודה בשעות נוספות. לא היתה מחלוקת כי השכר שסוכם עם העובדת סוכם שישולם לה בגין כל שעות עבודתה. אלא שבתחילה, עד שנת 2009, נרשם התשלום בתלוש השכר כשכר כולל (כשורה אחת בתלוש), ורק מאז 2009 שונה הרישום בתלוש השכר, כך שהשכר פוצל לשכר בסיס ולגמול שעות נוספות. העובדת טענה כי המדובר בפיצול מלאכותי, ואילו החברה טענה כי זה משקף את הסכמת הצדדים. 
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בתקופה בה שולם לעובדת שכר הכולל תמורה בעד עבודה בשעות נוספות, ולאור סעיף 5 לחוק הגנת השכר, השכר ששולם לעובדת הוא השכר הרגיל, ועל בסיסו יש לשלם גמול שעות נוספות. עם זאת, מחודש ינואר 2009, המועד שממנו ואילך הופרדה בתלוש השכר התמורה בגין עבודה בשעות נוספות מהתמורה בגין שעות העבודה הרגילות, חל דין שונה. השינוי שערכה החברה בתלוש השכר שיקף את המוסכם בין הצדדים, ואין מדובר בפיצול מלאכותי על מנת להתחמק מתשלום גמול שעות נוספות. בית הדין קבע כי ככלל, תשלום גמול גלובלי בגין עבודה בשעות נוספות צריך להיות מוסדר מראש בהודעה על תנאי עבודה הנמסרת לעובד, ולעמוד בתנאים שנקבעו בפסיקה. בית הדין שוכנע כי בנסיבות המקרה, ובהתחשב בין היתר בכך שהעובדת החלה בעבודתה בחברה בשנת 1993 (אז נעשה הסיכום בין הצדדים אודות השכר הכולל), הרי שהתיקון בתלוש השכר שיקף את המוסכם בין הצדדים, ולא היווה פיצול מלאכותי. 

דחיית גיל פרישת חובה לעובד שילדו נפטר
עובד שילדו נפטר, גיל פרישת החובה שלו נדחה בארבע שנים, כך שהמעסיק אינו יכול לחייבו לפרוש אלא רק לאחר 4 שנים מחלוף גיל הפרישה. האמור יחול על עובד שעבד לפחות 7 שנים במקום העבודה טרם הגיעו לגיל פרישת חובה, ורק על מעסיק המעסיק לפחות 25 עובדים.

עדכון לקוחות בדיני עבודה - דצמבר 2017
31/12/2017
קרא עוד

פיצוי של עשר משכורות בגין פיטורים שלא כדין

עובד אשר פוטר בגיל מבוגר ועל רקע מצבו הבריאותי זככה לפיצוי של 10 משכורות בגין פגמים בהליך השימוע והפיטורים.

בית הדין לעבודה בתל אביב[1] נדרש למקרה של עובד אשר הועסק במוסך הנתבעת משך כ-12 שנה, ותפקידו האחרון היה נציג קבלת לקוחות. סמוך לאחר שהעובד סיפר למעסיקיו שהוא סובל מקוצר נשימה ועייפות במאמץ, ולכן הוא עתיד לעבוד ניתוח להחלפת מסתם, הוא זומן לשימוע לקראת פיטורים, בטענה לירידה בתפוקות בחודשים האחרונים. בית הדין קבע כי מצבו הבריאותי של התובע מגביל באופן מהותי את תפקודו בתחומי חייו, ולכן מהווה "מוגבלות" (גם אם זמנית) כמשמעה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 
סמיכות הזמנים בין ההזמנה לניתוח לבין ההזמנה לשימוע; סמיכות הזמנים בין ההזמנה לשימוע, מועד השימוע והפסקת העבודה בפועל וויתור על העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת; והעדר הוכחה של סיבת הפיטורים הנטענת- ירידה בתפוקות, הביאו לכך שבית הדין שוכנע כי יש קשר בין מצבו הבריאותי של העובד לבין פיטוריו. 
בנוסף, בהליך הפיטורים נפלו פגמים נוספים, כדוגמת סמיכות זמנים לא מוסברת בין ההזמנה לשימוע לבין השימוע שמנעה מהתובע אפשרות להתכונן כראוי לשימוע, העובדה כי סיבת הפיטורים אינה מפורטת וכי הפרוטוקול אינו משקף את שנאמר בשימוע, וקבלת החלטה על פיטורי התובע ללא שנערכה התייעצות בין כל עורכי השימוע וללא שנשקלה כל תחלופה תעסוקתית, הגם שהנתבעת היתה מודעת למוגבלותו של התובע ולגילו.

לאור כל אלה, קבע בית הדין כי פיטוריו של העובד היו שלא כדין ופסק לו פיצוי כספי השווה ל-10 משכורות חודשיות של העובד. בקביעת גובה הפיצוי הביא בית הדין בחשבון את ויתקו של העובד, את גילו המבוגר, את חוסר תום הלב של החברה, ואת הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כן נלקחה בחשבון העובדה שמועד ומהירות הפיטורים נעשו גם כדי להתחמק מתשלום דמי מחלה שעתיד היה העובד לקבל בעקבות הניתוח שהיה צפוי לעבור. 

[1] סעש (ת"א) 52391-07-15   אברהם סימון נ' שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך בע"מ
 

הפרדה בתלוש של שכר בסיס ושעות נוספות- משקפת את הסכמת הצדדים

כאשר סוכם עם העובדת על תמורה כוללת בגין כל שעות עבודתה, יש לכך תוקף רק אם נעשתה הפרדה בין שני הרכיבים הללו בתלוש השכר. כאשר אין מחלוקת שכך סוכם, אין המדובר בפיצול מלאכותי אלא שיקוף רצון הצדדים.

במקרה אשר נדון בבית הדין הארצי לעבודה[2], נדונה שאלת תשלום שכר כולל בגין עבודה בשעות נוספות. לא היתה מחלוקת כי השכר שסוכם עם העובדת סוכם שישולם לה בגין כל שעות עבודתה. אלא שבתחילה, עד שנת 2009, נרשם התשלום בתלוש השכר כשכר כולל (כשורה אחת בתלוש), ורק מאז 2009 שונה הרישום בתלוש השכר, כך שהשכר פוצל לשכר בסיס ולגמול שעות נוספות. העובדת טענה כי המדובר בפיצול מלאכותי, ואילו החברה טענה כי זה משקף את הסכמת הצדדים. 
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בתקופה בה שולם לעובדת שכר הכולל תמורה בעד עבודה בשעות נוספות, ולאור סעיף 5 לחוק הגנת השכר, השכר ששולם לעובדת הוא השכר הרגיל, ועל בסיסו יש לשלם גמול שעות נוספות. עם זאת, מחודש ינואר 2009, המועד שממנו ואילך הופרדה בתלוש השכר התמורה בגין עבודה בשעות נוספות מהתמורה בגין שעות העבודה הרגילות, חל דין שונה. השינוי שערכה החברה בתלוש השכר שיקף את המוסכם בין הצדדים, ואין מדובר בפיצול מלאכותי על מנת להתחמק מתשלום גמול שעות נוספות. בית הדין קבע כי ככלל, תשלום גמול גלובלי בגין עבודה בשעות נוספות צריך להיות מוסדר מראש בהודעה על תנאי עבודה הנמסרת לעובד, ולעמוד בתנאים שנקבעו בפסיקה. בית הדין שוכנע כי בנסיבות המקרה, ובהתחשב בין היתר בכך שהעובדת החלה בעבודתה בחברה בשנת 1993 (אז נעשה הסיכום בין הצדדים אודות השכר הכולל), הרי שהתיקון בתלוש השכר שיקף את המוסכם בין הצדדים, ולא היווה פיצול מלאכותי. 

[2] עע (ארצי) 31964-03-16 איי אס אס - אשמרת בע"מ נ' שרה יאסו
 

דחיית גיל פרישת חובה לעובד שילדו נפטר

עובד שילדו נפטר, גיל פרישת החובה שלו נדחה בארבע שנים, כך שהמעסיק אינו יכול לחייבו לפרוש אלא רק לאחר 4 שנים מחלוף גיל הפרישה. האמור יחול על עובד שעבד לפחות 7 שנים במקום העבודה טרם הגיעו לגיל פרישת חובה, ורק על מעסיק המעסיק לפחות 25 עובדים.

אנו עומדות לרשותכם בכל שאלה או הבהרה: עו"ד שירה להט shiral@arnon.co.il, עו"ד נטע גושן-ברמי netag@arnon.co.il, עו"ד אופיר דגן ophird@arnon.co.il. 

עדכון זה נועד לשם מתן מידע כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ או חוות דעת. 

 

עדכון לקוחות מיסים - נוהל גילוי מרצון 2017
ערן למפרט ואופיר לוי
27/12/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בהגבלים עסקיים: Draft Amendment to the Restrictive Trade Practices Law
רונית אמיר-יניב ושני רפופורט
03/12/2017
קרא עוד
ביטול מכרז עקב פגם בפתיחת תיבת המכרזים
דורון תמיר
29/11/2017
קרא עוד
עדכוני חקיקה בדיני עבודה - נובמבר 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
28/11/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק מוסר תשלומים לספקים
יובל שלהבת
26/07/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב מבטח לשלם תגמולי ביטוח למרות שלא נמצאה הפוליסה הרלוונטית ולא ידועים תנאיה והכיסויים הכלולים בה
יורן גיל
13/07/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: המהפכות שבדרך - סיכום מהכנס השנתי של ISDA
שירי שחם ויובל שלהבת
05/06/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות - תקנות חדשות בתחום אבטחת המידע
יוכבד נובוגרודר שושן, אלי גרינבאום ומרים פרידמן
18/05/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה - מאי 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
14/05/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ייפוי כוח מתמשך ותומך בקבלת החלטות
אמנון לורך וגיא שגיב
27/04/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה - מרץ 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/03/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) התשס"ו-2005
דניאל מרקוביץ
27/02/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, פברואר 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
21/02/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2018-2017 - חוק מס ריבוי דירות
דנה הלר
03/01/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: מיסוי חברות ארנק והוראת שעה לדיבידנד במיסוי מופחת
ערן למפרט ואופיר לוי
02/01/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההסדרים 2017 - עידוד חברות טכנולוגיה במסגרת חוק לעידוד השקעות הון
ערן למפרט ואופיר לוי
02/01/2017
קרא עוד
תכנית מתאר 5000 – סמכויות התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו
ענר חפץ, יעל מרטיק חנן
29/12/2016
קרא עוד
סקירת חקיקה מיסים - דצמבר 2016
אופיר לוי
29/12/2016
קרא עוד
תזכיר משרד המשפטים בנוגע לחוק השותפויות החדש
יובל שלהבת
20/12/2016
קרא עוד
עדכונים בדיני עבודה - נובמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ואופיר דגן
30/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק ההסדרים 2017 – מס הכנסה
ערן למפרט ואופיר לוי
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2017-2018 מס ריבוי דירות
דנה הלר
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים
אלי גרינבאום ורואי קידר
29/09/2016
קרא עוד
עדכון פסיקה - הקפאת גיוסי מימון המונים
דני מרקוביץ ונועה סלבין
29/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, ספטמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/09/2016
קרא עוד