עדכון לקוחות: ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים
אלי גרינבאום ורואי קידר
29/09/2016
קרא עוד
עדכון פסיקה - הקפאת גיוסי מימון המונים
דני מרקוביץ ונועה סלבין
29/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, ספטמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/09/2016
קרא עוד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו - 2016
גיל אורן ומיכאל קרן
19/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: איסור לגבות תשלום בגין מכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון ש"ח
דורון תמיר
04/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
31/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: מגן הפרטיות
יוכבד נובוגרודר-שושן
09/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו - 2016
ענר חפץ ויעל מרטיק חנן
26/07/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - הצעה תוך כדי המסחר בבורסה – מנגנון ATM
16/06/2016
קרא עוד

(At the Market Offering)

עדכון לקוחות - דיני עבודה, מאי 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
30/05/2016
קרא עוד
עדכון משפטי - מיסים: אמנה חדשה למניעת כפל מס עם גרמניה
אופיר לוי וערן למפרט
24/05/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראות לעניין יורשים
דנה הלר
21/04/2016
קרא עוד

ביום 29.3.2016 פורסם תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו תוקנו הוראות החוק בכל הנוגע להגדרות "דירה יחידה" לעניין הפטור ממס שבח ומדרגות מס רכישה מיטיבות.

עדכון לקוחות: תיקוני חקיקה בדיני החברות - מתן הקלות
שירי שחם, גיל אורן, דניאל מרקוביץ ואסף מסיקה
18/04/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון 220 לפקודת מס הכנסה
עוה"ד ערן למפרט, אופיר לוי ושי פחימה
05/04/2016
קרא עוד

הטבות מס לעידוד הנפקת חברות מחקר ופיתוח והשקעות קופות גמל ב"קרן טכנולוגיה עילית"
ביום 28.3.2016 פורסם תיקון מס' 220 לפקודת מס הכנסה, וזאת בעקבות המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ. 
התיקון כולל הטבות מס שונות, ובהן הכרה לצרכי מס בהשקעה בחברת מו"פ כבר בשנה שבה בוצעה ההשקעה, הכללת בעלי שליטה בחברות מו"פ במסגרת סעיף 102 לפקודה ועוד.
מחלקת המיסים במשרד עומדת לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.
 

עדכון לקוחות - דיני עבודה, מרץ 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
31/03/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - תיקון חוק מע"מ גביית מע"מ מחברות זרות המספקות שירותים דיגיטאליים
ערן למפרט ואופיר לוי
27/03/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, פברואר 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
25/02/2016
קרא עוד
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו 2016.
שירי שחם ומיכאל קרן
24/02/2016
קרא עוד
עדכון רמו"ט בעניין העברת מידע מישראל לארצות הברית
יוכבד נובוגרודר-שושן
28/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - תיקון להגדרת "משקיעים מסווגים" בחוק ניירות הערך הישראלי
שירי שחם ומיכאל קרן
28/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - נוסח מוצע לצו הפיקוח על יצוא סייבר
אלי גרינבאום
21/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: אמות מידה לבחירת מתכננים בהתקשרויות הדורשות ידע ומומחיות מול עיריות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים - בעקבות אסון ורסאי
דורון תמיר
13/01/2016
קרא עוד
עדכון בנושא תעשית הנפט והגז בישראל
סיימון וינטרוב
07/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב במס חברות בגין שווי אופציות שהוקצו לעובדים
אופיר לוי וערן למפרט
04/01/2016
קרא עוד
סקירת חקיקה במיסים - דצמבר 2015
אופיר לוי
29/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: הממונה על הביטוח ושוק ההון מחייבת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להתקשר בהסכמי ISDA עבור עסקאות בנגזרים
שירי שחם
29/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: חילופי מידע עם רשויות מס זרות
אופיר לוי וערן למפרט
23/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשע"ו 2015
ענר חפץ
23/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשע"ו-2015
מיכאל קרן
09/11/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: סיווג תמורה מותנית כהכנסת עבודה - פסק דין הלמן
ערן למפרט ואופיר לוי
27/10/2015
קרא עוד

פסק הדין בעניין חיים הלמן נ' פ"ש ת"א 4, שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט מגן אלטוביה) ושדן בסוגיה המעסיקה אותנו רבות ונוגעת לסיווג לצרכי מס של תמורה מותנית המשתלמת במסגרת עסקת מכירת מניות. לפסק הדין עשויות להיות השלכות מיידיות על הגישה של רשות המסים למיסוי תמורות מותנות כאמור.
 
באותו מקרה, דובר בשלושה יזמים שמכרו את מניותיהם בחברת אקס אי וי לחברת IBM בתמורה לסכום של 300 מיליון דולר, כאשר נקבע במסגרת ההסכמים שנחתמו בין הצדדים, כי 5% מסכום התמורה (דהיינו 15 מיליון דולר) ישולמו לבעלי המניות בפריסה של 3 שנים ובתנאי שימשיכו לעבוד בחברה הרוכשת (IBM) או בחברה קשורה לה. 
 
המייסדים טענו כי התמורה הנוספת התקבלה בגין מכירת מניותיהם וככזו עליה להיות מסווגת כרווח הון ולהיות ממוסה בשיעור מס רווח הון.
 
רשות המסים טענה כי המדובר בהכנסת עבודה שיש למסותה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ובשיעור מס שולי.
 
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת רשות המסים וקבע שיש לסווג את התמורה המותנית כהכנסת עבודה (או למצער כטובת הנאה שניתנה ממעביד) ומכל מקום חייבת היא לפיכך במס שולי לפי סעיף 2(2) לפקודה, וזאת משום שתשלום התמורה המותנית הותנה בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המייסדים לבין IBM. בית המשפט קובע כי אמנם עסקת מכירת המניות נועדה להעביר ל-IBM את החברה, ואולם נועדה גם להבטיח שהמייסדים, שנחשבו כ-Key Personnel ימשיכו לעבוד בחברה למשך 3 שנים תוך ניצול מומחיותם ונסיונם בתחום בו פעלה החברה. כן נקבע כי התמורה המותנית שולמה על מנת להותיר את מקבליה מעורבים בחברה על דרך ניצול כישוריהם והידע שצברו, וזאת במובדל מהתמורה ששולמה בגין היזמות בהקמת החברה ובזכויות בחברה מכוח הבעלות בה. כך, חלק מהמערערים שהפסיקו את עבודתם ב-IBM אכן לא קיבלו את מלוא התמורה הנוספת. 
 
מעניין גם לראות שבית המשפט לא השתכנע מנימוקים רלבנטיים נוספים של המייסדים – כך, בית המשפט קובע כי העובדה שהתמורה הכוללת (300 מיליון דולר) נקבעה ב-LOI כתמורה על המניות והעובדה כי בהסכם העבודה לא נזכרת התמורה הנוספת, ואף כי בגין עבודה זו שולמה להם משכורת נפרדת, אין בהן לשנות ממסקנתו, וזאת כי בסופו של דבר הצדדים הסכימו לתמורה ולתנאים שנקבעו בהסכמים הסופיים שנכרתו בינם. בדומה, גם העובדה כי המערערים היו זכאים לקבלת התמורה הנוספת אף במקרה של מוות או סיום העסקה של המייסדים ללא סיבה מוצדקת טרם חלוף מועד 3 השנים, לא שכנעה את בית המשפט כי התמורה הנוספת אינה הכנסת עבודה וזאת בשל הזיקה הישירה של התמורה להעסקת המייסדים על ידי IBM.
 
טרם ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. 
 
פסק דין זה למעשה גם עשוי להשליך על הסדרי vesting ו- reverse vesting – סוגיה רגישה, שלפחות עד עתה רשויות המס לא התייחסו אליה באופן רשמי ופומבי. לאור פסק הדין מוצע לשים דגש על ההוראות הרלבנטיות במסגרת הסכמי רכישת מניות ושימור כוח אדם מיומן בחברה הרוכשת כמו גם בקשר עם הסדרי vesting.