28 יולי 2021

מסמכים שפרסמה רשות ני"ע בענין קידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים

28 יולי 2021

מסמכים שפרסמה רשות ני"ע בענין קידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים

לאחרונה פרסמה רשות ניירות ערך מסמך היוועצות להערות הציבור, בדבר כללי התנהגות מוצעים לחברי ועדות הביקורת והמאזן (הועדה לבחינת דוחות כספיים) לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice) ( ראו "מסמך הרשות").

בנוסף פירסמה הרשות מסמך של ממצאי ביקורת שערכה במספר חברות בקשר לעבודת ועדת המאזן (ראו "דוח ממצאי הביקורת").

מסמך הרשות כולל המלצה לגיבוש כללי התנהגות אשר יכללו עקרונות מנחים, כלים ודגשים לדירקטורים, ובפרט אלה החברים בוועדת המאזן/ביקורת, בהיבט של תפקידם בכל הנוגע להליך הבקרה ואישור הדוחות הכספיים.

הכללים המוצעים הם על רקע, בין השאר, ביקורת רוחבית שערכה הרשות בנושא עבודת ועדת המאזן בתאגידים מדווחים, אשר בדקה, בין היתר, עמידה בהוראות תקנות אישור הדוחות הכספיים[1]. ממצאי ביקורת הרשות פורסמו לציבור ומצורפים אף הם בזה.

הכללים המוצעים על ידי הרשות, הנם בעיקרם בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, החל משלב מינויו, הליך המינוי והממשק השוטף מולו, כל זאת על מנת לוודא כי הביקורת המבוצעת על ידו היא באיכות גבוהה.

הרשות מציינת כי מצופה מכל תאגיד, הגם שלא מינה ועדת מאזן, לפעול בהתאם לפרקטיקות המומלצות במסמך הרשות, באמצעות האורגנים האחרים של התאגיד.

חשוב לציין כי מסמך הרשות עדיין לא אושר באופן סופי ולכן בשלב זה אינו מחייב.  

להלן נפרט את עקרי מסמך הרשות:

מסמך הרשות כולל כללי התנהגות מומלצים בשלושה נושאים עיקריים:

1. מינוי רואה החשבון המבקר – הרשות ממליצה כי התאגיד ייגבש מדיניות לגבי הליך מינוי או החלפת רו"ח המבקר, כך שיהיה פיקוח של אורגן עצמאי ומקצועי (ועדת הביקורת) לא רק ביחס לסיום הכהונה אלא גם ביחס למינוי עצמו. בהקשר לכך, ממליצה הרשות לקיים באופן יזום אחת לתקופה הליך בחינה משמעותי שיכלול דיון בועדה בצורך בהחלפת רואה החשבון המבקר, כאשר בדיון זה ייבחנו הקריטריונים המפורטים במסמך הרשות, ובכלל זה: (1) מחויבות רו"ח המבקר לאיכות הביקורת; (2) התשומות המוקדשות לביקורת; (3) מומחיות צוות הביקורת בקשר לענף בו פועל התאגיד; (4) יכולת זיהוי הסיכונים המהותיים להם חשוף התאגיד והמענה שיכול רו"ח לתת לסיכונים אלה; (5) שכר טרחת רואה החשבון, אשר אינו אמור להיות בעל משקל מכריע בבחירת רו"ח המבקר.

2. אי תלות רואה החשבון המבקר –  על ועדת הביקורת לבחון במסגרת תהליך המינוי את עמידת רו"ח המבקר בכללי אי התלות וכן באופן שוטף במהלך כהונתו כאשר למשל חל שינוי בזהות נושאי המשרה בחברה המחייב בחינה של הקשרים ביניהם לבין רו"ח המבקר.

3. תקשורת עם רואה החשבון המבקר – הוראות הדין קובעות מקרים בהם ועדת הביקורת או וועדת המאזן, לפי העניין, תיוועץ ברו"ח המבקר, למשל כאשר מתגלים ליקויים בניהול עסקי התאגיד. חשיבות קיום התקשורת כאמור עולה גם מתקן ביקורת 260. הרשות מקנה חשיבות רבה לקיום תקשורת פתוחה ורציפה בין רו"ח המבקר לאורגנים הרלוונטיים בתאגיד, אשר תעסוק בעניינים המפורטים בעמוד 15 למסמך הרשות. במסגרת זו, לדעת הרשות יש גם להרחיב את נקודות התקשורת בין ועדת המאזן לרו"ח המבקר במסגרת ביקורת הדו"חות, מעבר לישיבה אחת ברבעון שבה מוצגים הדוחות הכספיים לאחר סיום הביקורת ע"י רו"ח המבקר.

להלן נפרט את עיקרי דוח ממצאי הביקורת בנושא עבודת ועדת המאזן:

דוח הביקורת מתייחס לאירועים שבחנה הרשות בהם נמצאו ליקויים אשר בגינם הרשות מבקשת להדגיש את הדברים הבאים:

  1. הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי – לעמדת הרשות, על הוועדה לגבש מדיניות סדורה הכוללת קווים מנחים לפיהם, במקרה של ליקוי בבקרות הפנימיות, יהיה ברור להנהלת התאגיד אילו ליקויים יעלו לדיון בוועדה ואילו לא.
  2. זיהוי עסקאות עם קרוב של בעל השליטה – לעמדת הרשות, על ועדת הביקורת לפעול על מנת לשפר ולייעל את הבקרות בנוגע לאיתור התקשרויות עם קרובים של בעלי השליטה בחברה (ממצא זה עלה בקשר לחברה שבה התגלו בדיעבד התקשרויות כאמור שלא אושרו).
  3. זיהוי מגזרי פעילות – על וועדת המאזן לבחון נושא זה מעת לעת, בעיקר לאחר רכישת שליטה בפעילות משמעותית וכן על בסיס פילוח המידע המוצג ומנותח על ידי הדירקטוריון ביחס לפעילות החברה.
  4. מדיניות הפרשה לחובות מסופקים על וועדת המאזן לוודא כי אומדנים המהווים בסיס לדוחות הכספיים מבוססים כדבעי ולדרוש כי יוצג בפניה ביסוס בנוגע למדיניות ההפרשה לחובות מסופקים, בין היתר, בהתאם לניסיון העבר של החברה.
  5. הערכות שווי/ הנחות מרכזיות של הערכות שווי – על וועדת המאזן לדון ולגבש המלצה, בין היתר, בנושא הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן וכן כי יונח בפניה המידע המהותי בנוגע להערכות השווי כמפורט בעמוד 6 לדוח ריכוז הממצאים.
  6. ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים: ביסוס אומדני הכנסות/עלויות צפויות בחברה פרויקטאלית.
  7. מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.
  8. תיעוד עיקרי עבודת הועדה ודיוניה.

אנו סבורים כי נכון כי כבר בישיבת ועדת המאזן הקרובה/ הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני, יקבלו חברי הועדה/הדירקטורים סקירה לגבי עיקרי המסמכים לעיל, ובפרט, בשיתוף עם רו"ח המבקר של החברה, התייחסות לדו"ח ממצאי הביקורת, בדגש על נושאים שהם רלוונטים לחברה.

אנו עומדים לרשותכם בנוגע לכל שאלה או הבהרה.

 

[1] תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) התש"ע-2010.

הרשמו לעדכונים וחדשות