19 אוגוסט 2021

מתווה חדש לתשלום דמי בידוד לעובדים והנחיות הקורונה האחרונות

19 אוגוסט 2021

מתווה חדש לתשלום דמי בידוד לעובדים והנחיות הקורונה האחרונות

אנו מבקשים לעדכנכם בענין מתווה חדש לתשלום דמי בידוד לעובדים וכן בהנחיות הקורונה האחרונות.

1. מתווה חדש לתשלום דמי בידוד לעובדים

החל מיום 5.8.21, חלות הוראות חדשות לענין תשלום דמי בידוד לעובדים וקבלת שיפוי על ידי מהעסיק בגין דמי הבידוד ששילם. להלן עיקרי ההוראות:

1.1 ההוראות מבחינות בין "עובד בבידוד" לבין "עובד בבידוד מזכה":

"עובד בבידוד", הוא מי שמתקיימים בו כל אלה- (1) נעדר מעבודתו בגלל הבידוד (ולא המשיך לעבוד ממקום הבידוד); (2) שהה בפועל בבידוד; (3) דיווח על הבידוד למשרד הבריאות; (4) השהייה בבידוד אינה בגלל נסיעה פרטית של העובד לחו"ל.

"עובד בבידוד מזכה", הוא מי שבנוסף לכל אלה, הוא גם אחד מאלה- (1) הוא התחסן לפחות חיסון אחד לפני תחילת הבידוד; או (2) הוא מחלים או מחוסן אך בכל זאת קיימת לגביו חובת בידוד; או (3) יש בידיו אישור רפואי כי יש מניעה רפואית לגביו להתחסן; או (4) הוא קטין; או (5) הוא שוהה בבידוד עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד (אך שאינו חולה). לגבי האפשרות האחרונה, של עובד השוהה בבידוד עם ילדו החייב בבידוד, נדרש שחובת הבידוד של הילד לא תהיה בגלל חזרה מחו"ל, כי העובד יצהיר כי אין הורה אחר השוהה עם הילד בבידוד, ועל העובד להציג אישור דיווח למשרד הבריאות על הבידוד של ילדו.

"ילד" לענין הוראות אלה, משמעו ילד עד גיל 16, או ילד עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי.

1.2 התשלום לעובדים:

עובד בבידוד מזכה זכאי לתשלום בשווי דמי מחלה בגין תקופת הבידוד. עובד בבידוד (כלומר, שאינו "בידוד מזכה"), זכאי לתשלום בשווי 75% מדמי המחלה.

בכל מקרה לא יקבלו העובדים תשלום בגין יום ההעדרות הראשון בשל הבידוד, אלא אם- (1) העובד ביקש לזקוף את ההעדרות הזו על חשבון יום חופשה שלו; או (2) העובד שוהה בבידוד בגלל נסיעה לחו"ל אליה נשלח על ידי המעסיק.

במקרה של עובד השוהה בבידוד בגלל חובת בידוד החלה על ילדו, זכאים הורים מחוסנים או מחלימים לחלוק ביניהם את השהות עם הילד, ואז כל הורה יקבל תשלום ממעסיקו בגין תקופת ההעדרות שלו, כאשר היום הראשון בגינו לא מבוצע תשלום ינוכה רק מהורה אחד, ההורה שנעדר ראשון בשל בידוד הילד.

במקומות עבודה בהם נהוגים הסדרים מיטיבים לענין תשלום דמי מחלה, כמו תשלום שכר מהיום הראשון לתקופת המחלה, יחול ההסדר המיטיב גם בעת בידוד, אלא אם המעסיק הודיע לעובדים אחרת.

1.3 הפחתת ימי מחלה לעובדים:

לעובד שקיבל דמי בידוד ינוכו ימי מחלה בגין הימים בהם נעדר מעבודתו, אך לא יותר מ-3 ימים בגין כל תקופת בידוד. לעובד אשר אין מספיק יתרת מחלה צבורה, תיזקף יתרה שלילית (כלומר מחלה במינוס על חשבון זכאות עתידית). בעת סיום העבודה, תקוזז יתרת המחלה השלילית כנגד יתרת ימי חופשה צבורה ככל שיש לעובד כזו, ואם אין- תימחק יתרת המחלה השלילית והעובד לא יחויב בתשלום בגינה.

1.4 מעסיקים (למעט גופים ציבוריים ומתוקצבים מסוימים) זכאים לתבוע מן הביטוח הלאומי שיפוי בגין דמי הבידוד ששילמו לעובדיהם. חשוב לשים לב כי תנאי לקבלת השיפוי הוא כי הבידוד דווח כנדרש למשרד הבריאות, ולכן חשוב לקבל מהעובדים את אישור הדיווח, וחשוב לוודא כי הדיווח תואם את המועדים בגינם שולמו דמי בידוד. את הבקשה לשיפוי יש להגיש לביטוח הלאומי באופן מקוון עד 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. פרטים נוספים לגבי הגשת בקשה לשיפוי ראו באתר הביטוח הלאומי.

1.5 העובד והמעסיק רשאים להסכים ביניהם כי העובד ימשיך לעבוד מהבית בתקופת הבידוד, ובמקרה כזה ימשיך העובד לקבל את שכרו הרגיל ולא יהיה זכאי לדמי בידוד.

1.6 אם העובד או ילדו הופכים לחולים במהלך הבידוד, דמי הבידוד מופסקים, וההעדרות נחשבת כהעדרות בשל מחלה (בין אם מחלת ההורה ובין אם מחלת הילד).

2. מגבלות הקורונה העדכניות:

2.1 בימים האחרונים נכנסו לתוקף הנחיות שונות שהחזירו את תחולת "התו הירוק" על עסקים מסוימים. הוראות התו הירוק לא הוחלו בתקנות על מקומות עבודה, אלא רק על מבקרים בבתי העסק אשר נכללו בתקנות (לפרטים נוספים ראו כאן).

2.2 במקביל פורסמו מגבלות על התקהלות, ועודכנו ההנחיות לגבי חובת עטיית מסיכות כמפורט להלן:

      2.2.1 מגבלות התקהלות באירועים פרטיים או בבתים: עד 100 אנשים במקום פתוח עד 50 אנשים במקום סגור.

      2.2.2  מגבלת התקהלות באולמות וגני ארועים: עד 500 אנשים במקום פתוח עד 400 אנשים בחלל סגור. בנוסף למגבלה המספרית, אין לקיים באירועים אלה התקהלות העולה על 75% מהתפוסה המקסימלית של המתחם.

      2.2.3  מגבלת התקהלות באירועים המוניים (שאין בהם מקומות ישיבה מסומנים): עד 1,000 איש בחלל סגור עד 5,000 איש בחלל פתוח

      2.2.4  חובת עטיית מסכות: בכל מקום סגור למעט מקום המגורים, ובהתקהלות בחוץ מעל 100 אנשים.


עדכון זה נועד למתן מידע כללי בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית ואין להסתמך עליו.

הרשמו לעדכונים וחדשות