18 מאי 2022

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 שפרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בעניין סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, מסדירה את החובות שחלות על תאגידים בנקאיים כחלק מהמאמץ למנוע את ניצולם לפעילות הלבנת הון ומימון טרור על ידי גורמים פליליים או טרוריסטים.

31 מרץ 2022

ביום 28.3.2022 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים) (תיקון מס'...), התשפ"ב-2022 ("התיקון").

16 מרץ 2022

ביום 8 במרץ, 2022 פורסמו תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("הוראת השעה") בנוגע לאופן תשלום גמול לדירקטורים בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח בתקופת הגבלות הקורונה (כמפורט להלן).  

01 דצמבר 2021

ביום 29.11.2021 פרסם משרד האוצר את טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשפ"ב-2021 ("טיוטת התקנות"), שככל שיאושרו, יחליפו החל מ- 1.1.2022 את הוראת השעה באותו עניין שפורסמה ביום 3.10.2018 ("הוראת השעה").

27 פברואר 2019

שירי שחם התראיינה ל"אחד העם" מגזין איגוד החברות הציבוריות, ודיברה על עבודתה כעורכת דין, שוק ההון ועל נשים בעולם המשפט.

מגזין שוק ההון - עיתון הארץ

עמודים

הרשמו לעדכונים וחדשות