הודעות לציבור

הודעות לציבור

19 דצמבר 2019

נוסח הצעת הסדר נושים של פקר ברזל בנין ש.ר 540242765 (בעיכוב הליכים)

קרא עוד
סגירה
26 נובמבר 2019

הודעה בדבר כינוס אסיפות נושים של פקר ברזל בנין ש.ר 540242765 (בעיכוב הליכים)

קרא עוד
סגירה

עו"ד גיל אורן ועו"ד עופר שפירא בתוקף תפקידם כנאמנים בעיכוב הליכים של שותפות פקר ברזל בניין – ש.ר. (להלן ובהתאמה: "הנאמנים" ו-"השותפות") מתכבדים להודיע בזאת, כי ביום 17.11.2019 הורה בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' הש' פרסקי בפר"ק 22189-02-19) על כינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים לשותפות אשר עיקריו יוצגו במהלך האסיפות ונוסחו יפורסם באתר האינטרנט של הנאמנים בכתובות www.arnon.co.il ו-www.oshapira.com עד ולא יאוחר מ-48 שעות קודם למועד קיום האסיפות.

אסיפות הנושים תתכנסנה ביום 22.12.2019 במשרדי יגאל ארנון ושות' עורכי דין במגדלי עזריאלי (המגדל המרובע, קומה 41) בתל אביב, כמפורט להלן:

  1. אסיפת נושים מובטחים תתקיים בשעה 9:30
  2. אסיפת נושים בלתי מובטחים תתקיים בשעה 10:00

על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים ולהביע את עמדתו ביחס להסדר המוצע, להגיש תביעת חובו במסירה אישית במשרדי הנאמנים עד ולא יאוחר מיום 18.12.2019 בשעה 12:00. נושה אשר הגיש את תביעת החוב לנאמנים קודם לפרסום מודעה זו אינו נדרש להגישה בשנית.

החוב הקובע לצרכי ההצבעה באסיפות הנושים בלבד יהיה סכום החוב המפורט בתביעת החוב שהגיש הנושה. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור ביחס לגובה החוב לצרכי הצבעה כדי להוות הכרעה בתביעת החוב ו/או כדי לקבוע דבר ביחס לחוב שיאושר (ככל שיאושר) לצורך קביעת הזכאות לדיבידנד מכוח ההסדר.

נושה שלא הגיש ולא יגיש תביעת חוב עד למועד האמור לא יהיה זכאי לכל דיבידנד או תשלום לפי הסדר הנושים, וכל טענה, תביעה או דרישה של נושה כאמור תהיה בטלה ומבוטלת כלפי השותפות וכלפי הצדדים להסדר. תביעות חוב שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תהיה למגישיהן כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או מי מנושיה ו/או השותפים ו/או הנאמנים ו/או קופת ההסדר.

נושה שאינו מעוניין להתייצב לאסיפות הנושים בעצמו, רשאי לשלוח למשרדי הנאמנים, עד למועד האסיפה, טופס הסכמה/התנגדות להצעת ההסדר אותו ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של הנאמנים בכתובות לעיל – על הטופס להיות חתום ומאומת ע"י עו"ד.

הנאמנים יגישו לבית המשפט דו"ח בדבר תוצאות האסיפות עד ליום 1.1.2020. נושה המעוניין יוכל להגיש עמדתו לבית המשפט עד ליום 5.1.2020 בשעה 13:00, דיון בבקשה לאישור ההסדר יתקיים ביום 7.1.2020 בשעה 12:30.  בהתאם להחלטת בית המשפט, ככלל, לא תינתן זכות טיעון לגורם שלא הגיש הודעה מראש אודות כך שהוא מעוניין לטעון טענות בדיון.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענבר חכימיאן-נהרי ממשרד יגאל ארנון בטל: 03-6087852 ובדוא"ל inbarh@arnon.co.il ו/או עו"ד ארז דויד ממשרד שפירא ושות' בטל: 03-7766999 ובדוא"ל erez@oshapira.com.

 

עו"ד גיל אורן - יגאל ארנון ושות' - עורכי דין

מרכז עזריאלי 1, קומה 46, תל אביב

טל: 03-6087777; פקס: 03-6087723

 

עו"ד עופר שפירא - שפירא ושות' - עורכי דין

מרכז עזריאלי 5, קומה 27, תל אביב

טל: 03-7766999; פקס: 037766996

 

 


הרשמו לעדכונים וחדשות